Regulamin sklepu internetowego Porcelanaszklo.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku

 1. Informacje ogólne
  1. Sklep działa pod adresem www.porcelanades.pl. Właścicielem Sklepu jest Józef Dariusz Staszewski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Hurtownia Art. Przemysłowych "DES"

Dane:

 • główna siedziba: Główiew 90, 62-570 Rychwał
 • tel. 63 241 56 11, 603-132-966
 • NIP: 665-002-38-38
 • Regon: 310502948
 • e-mail: hapdes@interia.pl

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania Sklepu, w tym zasady sprzedaży Produktów. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów lub Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. PorcelanaDES.pl posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w ramach prowadzonego Sklepu. Produkty dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający sposób zawierania i wykonywania Umów i Umów Sprzedaży , który stanowi ich integralną część;
 2. PorcelanaDES.pl – Józef Dariusz Staszewski, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  Hurtownia Art. Przemysłowych "DES";
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w Sklepie zawarła z PorcelanaDES.pl Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto i możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży;
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta dobrowolnie przez Klienta z PorcelanaDES.pl z chwilą potwierdzenia Rejestracji, prowadząca do stworzenia Konta;
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży wskazanych w Sklepie Produktów zawierana pomiędzy PorcelanaDES.pl a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie;
 6. Konto – zbiór zasobów i uprawnień danego Klienta w Sklepie prowadzony przez PorcelanaDES.pl, w którym gromadzone są dane osobowe Klienta, umożliwiające szybszą identyfikację Klienta w Sklepie;
 7. Produkty – posiadane przez PorcelanaDES.pl porcelana, szkło, komplety garnków, mosiądz, obrazy itp.  prezentowane w Sklepie i będące przedmiotem Umów Sprzedaży;
 8. Sklep – prowadzony przez PorcelanaDES.pl internetowy serwis transakcyjny, w ramach którego możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży między porcelanaDES.pl a Klientami, których przedmiotem są Produkty;
 9. Rejestracja – procedura prowadząca do utworzenia Konta umożliwiającego późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania ze Sklepu na podstawie loginu i hasła podanego przez Klienta;
 10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 11. Konsument – konsument w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez PorcelanaDES.pl obejmuje w szczególności dostęp do platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów.
 2. PorcelanaDES.pl prowadzi Konta Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową w celu umieszczania w niej przez Klientów danych służących do ich identyfikacji i do zawierania Umów i Umów Sprzedaży.
 3. Klient w celu korzystania ze Sklepu musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się PorcelanaDES.pl. Urządzenie to musi więc w szczególności pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów, obsługujący technologię Plików „cookies”, oraz konto poczty e-mail.
 4. W zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, PorcelanaDES.pl może wprowadzić do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, Pliki „cookies”. Pliki „cookies” umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta i są wykorzystywane przez PorcelanaDES.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez PorcelanaDES.pl z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 5. Klient, korzystający z usług świadczonych przez PorcelanaDES.pl, jest objęty zakazem dostarczania PorcelanaDES.pl treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Sklepu

 1. Możliwość nabycia Produktów posiadają zarejestrowani Klienci, tj. podmioty posiadające Konto w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. W celu rozpoczęcia procesu Rejestracji Klient podaje następujące dane: login, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP.
 3. Następnie Klient akceptuje Regulamin, zaznaczając pole: „Akceptuję regulamin”.
 4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sklepu,
 • dane osobowe przedstawione w ramach procesu Rejestracji podane zostały dobrowolnie, są prawdziwe i zgodne z prawem.

Po dokonaniu powyższych czynności, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na wskazany adres z prośbą potwierdzenia Rejestracji poprzez kliknięcie na link aktywacyjny. Potwierdzenie Rejestracji powoduje aktywację Konta Klienta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Klientem a PorcelanaDES.pl na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych przez PorcelanaDES.pl i prowadzenie Konta Klienta. PorcelanaDES.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji loginu i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu loginu i hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej („zaloguj się”). Klient może zmienić dane wskazane w punkcie IV.1.2. powyżej, podane w procesie Rejestracji. W tym celu po zalogowaniu powinien wybrać opcję „twój profil”, gdzie w zakładce „edytuj dane” możliwa jest ich modyfikacja. Klient posiada również dostęp do historii złożonych zamówień. Klient może rozwiązać Umowę zawartą z PorcelanaDES.pl dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z prowadzenia Konta” na adres: hapdes@interia.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia, PorcelanaDES.pl usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie IV.1.2. powyżej, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Umowa może zostać rozwiązana przez PorcelanaDES.pl z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia na Produkty mogą być składane w Sklepie oraz telefonicznie pod numerem: 63 241 56 11.
 2. Zamówienia mogą być składane w Sklepie całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie odbierane są natomiast w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 18:00
 3. Umowy Sprzedaży w Sklepie zawierane są w poniższy sposób:
 • Klient dokonuje wyboru konkretnego Produktu i dodaje Produkt do Koszyka. Po dodaniu Produktu do Koszyka, Klient może kontynuować zakupy, zaktualizować Koszyk lub przejść dalej celem zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Klient dokonuje Rejestracji lub - jeśli posiada już Konto - loguje się, zatwierdza zawartość Koszyka i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży klika w polu: „finalizacja zamówienia”;
 • następnie Klient wybiera formę płatności oraz dostawy poprzez wskazanie jednej z dostępnych opcji;
 • po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient potwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie w polu: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 • PorcelanaDES.pl wysyła na adres e-mail Klienta, podany w procedurze Rejestracji, potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy PorcelanaDES.pl, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego PorcelanaDES.pl;
 • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez kliknięcie na link aktywujący, znajdujący się wiadomości e-mail PorcelanaDES.pl, o której mowa w punkcie e) powyżej. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a PorcelanaDES.pl. Zamówienie może również zostać potwierdzone w zakładce „historia zamówień”.

PorcelanaDES.pl dopuszcza alternatywnie następujące formy płatności:

 • przy odbiorze Produktów od kuriera (za pobraniem), z zastrzeżeniem punktu V.1.6. poniżej,
 • przy osobistym odbiorze Produktów przez Klienta w siedzibie  Hurtownia Art. Przemysłowych "DES"
 • przedpłata na rachunek bankowy PorcelanaDES.pl nr: 66 1020 2746 0000 3802 0017 7105

W razie złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną, Umowy Sprzedaży zawierane są w następujący sposób:

 • Klient podaje dane: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu oraz w przypadku Klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą - firmę lub nazwę oraz NIP;
 • Klient wskazuje wybrany Produkt, formę płatności oraz dostawy;
 • PorcelanaDES.pl wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy PorcelanaDES.pl, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego PorcelanaDES.pl;
 • Klient zatwierdza złożone zamówienie poprzez wysłanie do PorcelanaDES.pl zwrotnej wiadomości e-mail o treści: „zatwierdzam zamówienie”. W tym momencie, z zastrzeżeniem punktu V.1.8., następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a PorcelanaDES.pl.

W przypadku złożenia zamówienia na Produkty drogą telefoniczną, PorcelanaDES.pl nie dopuszcza płatności przy odbiorze Produktu od kuriera (za pobraniem). Klient może złożyć drogą mailową lub telefonicznie zamówienie na wykonanie Produktu o indywidualnie określonych przez Klienta cechach. Po odebraniu zamówienia, PorcelanaDES.pl wysyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie określa szczegóły zamówienia (wskazanie Produktu i jego indywidualnych cech, ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności). Jeśli Klient wybrał płatność w drodze przedpłaty na rachunek bankowy PorcelanaDES.pl, e-mail zawiera również dane rachunku bankowego PorcelanaDES.pl. W przypadku płatności w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek PorcelanaDES.pl, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym w postaci braku zapłaty ceny przez Klienta w terminie 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta. Brak zapłaty ceny przez Klienta w terminie, spowoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń, chyba że PorcelanaDES.pl i Klient postanowią inaczej. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i dostawę wynosi do 2-3 dni roboczych. PorcelanaDES.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Produkty, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany przez Klienta w procesie Rejestracji. Koszt dostawy Produktów, których łączna cena nie przekracza 500 zł, ponosi Klient. Produkty mogą zostać odebrane przez Klienta osobiście w siedzibach "DES YOUNG" lub Hurtownia Artykułów Przemysłowych "DES", po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu odbioru. PorcelanaDES.pl domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeżeli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, należy poinformować o tym PorcelanaDES.pl. Zmiany w prezentowanym asortymencie Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dokonaniem tych zmian. PorcelanaDES.pl może organizować akcje promocyjne, w ramach których przeznacza do sprzedaży ograniczoną liczbę Produktów. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez PorcelanaDES.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hapdes@interia.pl.
 2. Reklamacja uszkodzonego towaru po dostarczeniu przez kuriera zostanie rozpatrzona po niezwłocznym poinformowaniu sklepu PorcelanaDES.pl przez klienta. Zwłoka w tym przypadku wynosi 7 dni od momentu odebrania przesyłki.
 3. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona PorcelanaDES.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hapdes@interia.pl i powinna określać co najmniej:
 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (wymiana Produktu na produkt wolny od wad, usunięcie wady, obniżenie ceny, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, chyba że wada jest nieistotna).'

PorcelanaDES.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta w ramach Rejestracji, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, PorcelanaDES.pl zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie VI.1.4 powyżej, nie przysługuje, jeśli Klient zlecił PorcelanaDES.pl dokonanie indywidualnych przeróbek zamówionego Produktu lub w przypadku zamówienia Produktu według projektu Klienta, o którym mowa w punkcie V.1.7. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest PorcelanaDES.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 2. PorcelanaDES.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, korzystając z danych wskazanych poniżej, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Koszty odesłania rzeczy nie podlegają zwrotowi.

 

                                                                                                                                                    Miejscowość, data: …………………………………..

Hurtownia Art. Przemysłowych "DES" Józef Dariusz Staszewski                

Główiew 90

62-570 Rychwał

Tel.kom.: 63 241 56 11, 603 132 966

E-mail:           hapdes@interia.pl

 

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………….., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………….

1)             Data odbioru rzeczy: ……………………………………………………………………

2)             Imię i nazwisko konsumenta: …………………………………………………………..

3)             Adres konsumenta: ……………………………………………………………………..

 

Podpis konsumenta:    ……………………………………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

______________________________________________ POLITYKA COOKIES _______________________________________________

Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu www.porcelanaDES.pl  w związku ze składaniem zamówień, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień.

Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu www.porcelanaszklo.pl.

Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną dyspozycję Klienta. Dyspozycję taką należy przesłać na adres e-mail: hapdes@interia.pl, pocztą na adres firmy Hurtownia Art. Przemysłowych "DES"

W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia swoich danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do porcelanaDES.pl
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
porcelanaDES.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.